همایش مداحان ، مدیران و هیئت های مذهبی

همایش مداحان استان بوشهر با حضور رئیس سازمان بسیج مداحان کشور

بسیج مداحان: همایش مداحان، شاعران و مدیران هیئت های مذهبی استان بوشهر با حضور رئیس سازمان بسیج مداحان کشور، حاج مجتبی روشن روان برگزار شد.

خبرهای تازه