گزارش تصویری از دیدار مسئول سازمان بسیج مداحان استان بوشهر با فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی

دیدار مسئول سازمان بسیج مداحان استان بوشهر با فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی انجام گرفت

دیدار مسئول سازمان بسیج مداحان استان بوشهر با فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی انجام گرفت

گزارش تصویری از دیدار مسئول سازمان بسیج مداحان استان بوشهر با فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی
گزارش تصویری از دیدار مسئول سازمان بسیج مداحان استان بوشهر با فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی
گزارش تصویری از دیدار مسئول سازمان بسیج مداحان استان بوشهر با فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی
گزارش تصویری از دیدار مسئول سازمان بسیج مداحان استان بوشهر با فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی

خبرهای تازه